Erbil Devrim (Usak city, Turkey 1937)

Exhibited by: