Zhuang Hong Yi (Sichuan, China 1962)

Exhibited by: