Olitski Jules (Snovsk, Ukraine 1922 - New York, USA 2007)

Exhibited by: